Jak se přihlásit

Školní rok 2024/2025

Denní studium

 • Na denní studium, prosím, podávejte pouze naši přihlášku. Lze odeslat e-mailem na info@svoss.cznebo poštou. Registrace přihlášky probíhá bez poplatku.
 • Přihlášky ke studiu na školní rok 2023/2024 pro I. kolo přijímacího řízení lze podat od ledna 2024 do 10. května 2024.
 • Přijímací řízení v I. kole proběhne dne 20. června 2024
  (včasné podání přihlášky a zařazení do I. kola uchazeče zvýhodňuje, neboť zde bude více volných míst ke studiu než v dalších kolech). Další kola budou vypsána v červenci, případně v srpnu.
 • Přijímací řízení je administrativně jednodušší než na veřejných školách. Vyplněné známky není třeba potvrzovat školou (za jejich správnost ručí student). Škola také nevyžaduje lékařskou prohlídku. Tu absolvují až přijatí studenti před zahájením praxe.
 • Pro školní rok 2024/2025 bude škola přijímat do dvou studiních skupin 40 studentů denního studia (jedna skupina pro vzdělávací program sociální práce a jedna předškolní a mimoškolní pedagogika).
 • Podmínky přijetí: do denního studia budou studenti přijímáni bez přijímacích zkoušek. Podmínkou přijetí je maturitní zkouška složená na jakékoli střední škole. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků maturity, studijních výsledků ze střední školy, zájmu o obor, případně na základě účasti na mimoškolních aktivitách, dobrovolnické a zájmové činnosti, účasti na prázdninové a jiné libovolné praxi apod. (lze doložit osvědčením či jiným písemným dokladem). U uchazečů o studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika bude dále zvýhodněna dovednost hry na hudební nástroj (klavír).
 • Na přijímací řízení budou přihlášení uchazeči písemně pozváni.
 • Školné: 14.000,- Kč ročně (možnost dvou splátek) Ve III. ročníku 15.000,- Kč.
 • Pokud student obdrží Rozhodnutí o přijetí, škola s ním uzavře Smlouvu o studiu. Uchazeči s nižším bodovým hodnocením budou zařazeni mezi náhradníky. Ti mohou nastoupit do školy v případě, že přijatí studenti smlouvu do určitého časového limitu nepodepíší.

Kombinované studium

 • Na kombinované studium předškolní a mimoškolní pedagogiky, prosím, podávejte pouze naši přihlášku. Lze odeslat e-mailem na info@svoss.cznebo poštou. Registrace přihlášky probíhá bez poplatku.
 • Přihlášku pro I. kolo lze zasílat od ledna 2024 do 10. května 2024. Přijímací řízení pro I. kolo bude probíhat v termínu 1. a 3. června 2024.
 • Přijímací řízení: podmínkou podání přihlášky je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Práce v pedagogické nebo jiné příbuzné oblasti není podmínkou, při studiu je však výhodou a je v rámci přijímacího řízení bonifikována. Od přijímacích zkoušek bude upuštěno. Kritériem přijetí budou výsledky maturitní zkoušky, zájem o obor a praxe, předchozí vzdělávání. Přednostně budou přijati absolventi VOŠ a VŠ jakéhokoli oboru. U uchazečů o studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika bude zvýhodněna dovednost hry na hudební nástroj (klavír).
 • Na přijímací řízení budou přihlášení uchazeči písemně pozváni.
 • Délka kombinovaného studia je dle platné akreditace 3 roky. Ukončení studia probíhá absolutoriem s titulem DiS. (diplomovaný specialista v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika).
 • Školné: 14.000,- Kč ročně (možnost dvou splátek) Ve III. ročníku 15.000,- Kč.
 • Počet konzultací: 200 – 210 hodin ročně + individuální plán praxe (cca 250 hodin za celou dobu studia, které je možno vykonat v místě bydliště). Uchazeči pracující v oboru mají praxi zkrácenou na polovinu.
 • Rozvrh konzultací: Konzultačním dnem pro kombinované studium je primárně sobota. Celkem cca 25 sobot nebo svátků za školní rok + 4-5 pracovních dnů (pátky). To vše včetně zkoušek.