Nabízíme Vám

Přihláška ke stažení
 • Především standardní vyšší sociálně-právní a pedagogické vzdělání, zaměřené natolik prakticky, že řadu profesí v práci s lidmi může náš absolvent vykonávat přímo bez zaškolení.
 • Škola je tedy vhodnou průpravou nejen pro sociální a pedagogickou práci, ale i pro manažerskou činnost všech oblastí práce s lidmi. Nabízí rovněž rozšíření znalostí a praktických dovedností oboru sociální práce o znalosti oboru personální práce.
 • Tříleté denní a tříleté kombinované studium ukončené absolutoriem a titulem DiS., tj. diplomovaný specialista.
 • Škola Vás naučí vysokoškolskému způsobu studia. Dokončení vysoké školy bude pro Vás snadnější i kombinovanou formou.
 • Skladba předmětů a vyučujících z řad nejlepších odborníků regionu ze sociální, pedagogické, právní i lékařské sféry Vám umožní pracovat na vlastní osobnosti tak, abyste byli vyrovnaní, schopní řídit nejen svůj život, ale i pomáhat druhým.
 • Souhrn osobnostních i odborných profesních kompetencí umožní absolventům velkou flexibilitu v pracovních pozicích sociální práce a služeb (státních i nestátních organizací), stejně jako v pedagogické sféře (předškolní i mimoškolní).
 • Ve svých spolužácích najdete mimořádně příjemné mladé lidi, kteří, tak jako Vy, mají zájem nejen o sebe, ale především o druhé.
 • Tvorba samostatných praktických sociálních a pedagogických projektů a vedení vlastního sociálně-pedagogického případu promění studium v zajímavou činnost, která Vám přinese uspokojení a často i mnoho radosti.
 • Potěší Vás i nové příjemné prostředí školy poblíž centra města, s výbornou dostupností a moderním zázemím.
 • Každý školní rok je u studentů denní formy vzdělávání zahájen Kurzem komunikace a volného času v přírodním prostředí Kraje Vysočina.

Co vás naše škola naučí

Ze všeobecného vzdělání:
 • základy somatologie a ekonomie, korespondence
 • dovednost obsluhy PC včetně speciálních SW používaných v sociální práci, rovněž práci s interaktivní tabulí.
 • znalost jednoho světového jazyka na úrovni vyššího studia. Škola poskytuje nadstandardní počet povinných i kondičních výukových hodin jazyků.
Praxe:
 • tvoří třetinu výuky
 • průběžná praxe probíhá jeden den v týdnu. Zatímco v 1. ročníku se jedná o pečovatelské a pomocné práce, ve vyšších ročnících jde již o samostatné projekty, vedení vlastního případu a práce s klienty na úřadech, v pobytových zařízeních či zařízeních předškolní a mimoškolní pedagogiky.
 • souvislá praxe probíhá 4 týdny v každém školním roce na pracovišti dle zájmu studenta (možnost v místě bydliště).
Z odborného vzdělání:
 • znalosti práva, organizace veřejné správy (státní správy a samosprávy)
 • znalost systému sociálního zabezpečení v České republice v kontextu s evropskou sociální politikou
 • znalost metod sociální práce s jednotlivcem, se skupinou či komunitou
 • schopnost poskytnout veškeré sociální poradenství, vést dokumentaci sociálního případu a zpracovat komplexní šetření
 • dovednost připravit, zrealizovat a vyhodnotit sociální projekt
 • základy sociologie a dovednost vypracovat empirický výzkum pro potřeby své budoucí praxe
 • znalost problematiky menšin, andragogiky a organizace volného času
Z odborného vzdělání:
 • znalosti pedagogiky a psychologie
 • znalosti metodiky dílčích pedagogických činností (hudebních, výtvarných, herních atd.)
 • znalosti metodiky pohybové, environmentální a dramatické výchovy
 • základy školského managementu a práva
 • dovednost hry na hudební nástroj
 • dovednost připravit, zrealizovat a vyhodnotit pedagogický projekt
 • znalost problematiky multikulturní výchovy, logopedické prevence

Kde se můžete uplatnit?

 • Uplatnění je koncipováno velmi široce. Výchova k samostatnému řešení situací a práce s lidmi dává možnost pracovat ve všech oblastech státní správy, samosprávy i v soukromých firmách. Dokonalé zvládnutí práce na PC včetně internetu spolu s právními, sociálními a jazykovými znalostmi Vám otevře dveře do profesí od advokátních kanceláří až po asistenty starostů obcí, nebo vedoucích firem. V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika pak ve všech zařízeních předškolního i mimoškolního vzdělávání, v příspěvkových, neziskových i soukromých organizacích pracujících s dětmi a mládeží.
 • V národní soustavě povolání – https://www.nsp.cz – je vyšší odborné vzdělání sociální práce zařazováno souběžně s bakalářským vzděláním pro odborného sociálního pracovníka v sociálních službách, ve všech devíti typových pozicích (kvalifikační úroveň NSP6). Vyšší odborné vzdělání v předškolní a mimoškolní pedagogice je zařazeno v kvalifikační úrovni NSP7 pro pozici učitel/ka mateřské školy, v ostatních pozicích NSP6.
 • Praktické dovednosti z oblasti pedagogiky, psychologie, metod sociální práce a moderní personalistiky spolu s výcvikem kultury osobního projevu a výcviku ve vypracovávání vlastních projektů Vás, jak ukazuje praxe, zvýhodní i před absolventy bakalářského studia, kteří tolik pro praxi připravováni nejsou. Škola Vás zároveň vhodně připraví pro další studium na VŠ humanitního typu. Právnické, pedagogické, psychologické i filozofické znalosti a dovednosti Vám umožní pokračovat úspěšně ve studiu i při zaměstnání.