Předškolní a mimoškolní pedagogika

V rámci tohoto vzdělávacího programu budete připravováni na profesi učitele mateřské školy a mimoškolní pedagogiky s vyšší kvalifikací, v širokém spektru jeho činností (vazba na Národní soustavu povolání – NSP). Souhrn klíčových, osobnostních a odborných kompetencí vzdělávání bude pro Vás zárukou vyšší kvalifikace proti středoškolskému vzdělání.

Přihlášku vyplňte a zašlete na info@svoss.cz nejpozději do 10. května 2024. Přijetí přihlášky Vám potvrdíme. Datum podání není rozhodující pro přijetí ke studiu. Registrace přihlášky probíhá bez poplatku. Asi 3 týdny před termínem přijímacího řízení obdržíte pozvánku s požadavky. Přijímací řízení probíhá za osobní účasti uchazeče formou administrativy na základě doložených materiálů. Výsledky budou zveřejněny na webu pod přiděleným registračním číslem.

Dílčí kritéria přijímacího řízení:

Přijímací řízení:

3. června kombinovaná forma, 20. června 2024 denní forma

Školné:

14 tisíc, třetí ročník 15 tisíc korun

Učitel mateřské školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost v předškolním vzdělávání dětí v mateřské škole, popřípadě ve třídách a v mateřských školách zřízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v rámci školního vzdělávacího programu.
Absolvent oboru může vykonávat i mimoškolní pedagogické činnosti. Jako vychovatel provádí výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na celkový a specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů a na jejich zájmové vzdělávání podle výchovně vzdělávacích programů činnosti ve školní družině, v domově mládeže, v internátu, popřípadě v jiných zařízeních.

Absolvent se uplatní jako učitel/ka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel/ka ve školských zařízeních, školních družinách a klubech, jako pedagog pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže, jako vychovatel/ka ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.