Sociální práce

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je připravován na profesi odborného sociálního pracovníka s vyšší kvalifikací, v širokém spektru jeho činností (vazba na Národní soustavu povolání – NSP). Souhrn osobnostních i odborných znalostí a dovedností umožní absolventům velkou flexibilitu na pracovním trhu.

Přihlášku vyplňte a zašlete na info@svoss.cz nejpozději do 10. května 2024. Přijetí přihlášky Vám potvrdíme. Datum podání není rozhodující pro přijetí ke studiu. Registrace přihlášky probíhá bez poplatku. Asi 3 týdny před termínem přijímacího řízení obdržíte pozvánku s požadavky. Přijímací řízení probíhá za osobní účasti uchazeče formou administrativy na základě doložených materiálů. Výsledky budou zveřejněny na webu pod přiděleným registračním číslem.

Dílčí kritéria přijímacího řízení:

Přijímací řízení:

1. června kombinovaná forma, 20. června 2024 denní forma

Školné:

14 tisíc, třetí ročník 15 tisíc korun

Řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klienta, jednání se správními orgány a jinými organizacemi, zajišťování kontaktu s klienty v ústavech, nemocnicích apod., depistážní činnost, zobecňování poznatků a jejich předkládání orgánům samosprávy, mapování sociálně právních problémů v příslušné lokalitě, vyhledávání a zajišťování kontaktů s jednotlivci a skupinami či komunitami, vytváření integrační strategie a plánů k začlenění jednotlivce a znevýhodněné skupiny/komunity do společnosti, komplexní výchovná, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na resocializaci klienta, poskytování sociálně právního poradenství, zastupování klienta při soudních a správních řízeních, provádění instruktáží v oblasti získávání, udržení nebo znovu nabytí manuálních zručností, pracovních návyků apod., komplexní koordinace a zabezpečování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby, zajišťování analytické a metodické činnosti, vedení příslušné dokumentace, individuální plánování

Předpoklady pro výkon povolání odborného sociálního pracovníka se vztahují na sociální pracovníky vykonávající činnost v sociálních službách, službách sociální prevence, ve službách sociálního poradenství a sociální rehabilitace, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích nebo azylových zařízeních. Cílem vzdělávacího programu je výchova stabilní osobnosti sociálního pracovníka vybaveného souborem klíčových i odborných kompetencí včetně morálních vlastností. Pracovník má být připraven jak pro výkon pomáhající profese, tak i pro kvalitní osobní život. Program je zaměřen natolik prakticky, že absolvent může téměř okamžitě bez zaškolení vykonávat většinu činností, pro které je připravován.